Wide_Image_edited.png

Telerau Defnydd

Mae Datblygiadau Moelfre Developments Cyf, ei is-gwmnîau a'i weithgareddau (y cyfeirir atynt ar y cyd fel "NI" ac "Ein") yn cytuno i roi'r hawl i ddefnyddwyr gael mynediad i'n gwefan, yn unol â'r Telerau Defnydd canlynol: 

1. Y DEFNYDD O'R WEFAN HON

Bwriedir y wybodaeth ar y wean hon I fod o gymorth i unrhyw un sydd â diddordeb yn Datblygiadau Moelfre Developments Cyf. Drwy ymweld â a defnyddio ein gwefan, rydych yn derbyn ein Telerau Defnydd heb gyfyngiad na chymwhyster. Gallwn adolygu ein Telerau Defnydd ar unrhyw adeg. Caiff defnyddwyr eu rhwymo gan y fath ddiwygiadau ac felly dylent wirio'r Telerau Defnydd cyfredol yn achlysurol. 

2. HAWLFRAINT

Heblaw y nodir hynny'n wahanol, caiff holl gynnwys ein gwefan ei ddiogleu gan hwlfraint ac ni ellir ei ddefnyddio heb ein caniatâd ysgrifenedig. Ni allwn warantu fod y defnydd o'r deunydd sy'n ymddangos ar y wefan yn amharu ar hawliau trydydd parti. Gall y wefan hon gynnwys rhybuddion perchnogol a gwybodaeth hawlraint pellach y mae'n ofynnol cydymffurfio â nhw a'u dilyn. 

 

3. NEWIDIADAU I'R WEFAN

Gellwn newid, ychwanegu at neu ddileu urnhyw wybodaeth sy'n ymddangos ar ein gwefan heb unrhyw rybudd ymlaen llaw.

 

4. GWEFANNAU HYPERGYSWLLT

Ni allwn warantu neu wneud honiadau am unrhyw wefan arall y gellir cael mynediad iddi naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'r wefan hon. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys gwefannau trydydd parti ac nid yw cyswllt â wefan trydydd parti'n golygu ein bod yn derbyn nac yn cefnogi cynnwys na defnydd o'r fath wefan. 

 

5. GWALLAU AC ANWEITHIAU

Er ein bod yn ceisio gwneud ein gorau i sicrhau fod y wybodaeth sy'n cael ei chynnwys ar y wefan hon yn gywir adeg cyhoeddi, nid ydym yn gyfrifol mewn unrhyw ffordd am urnhyw wallau, anghysondebau neu anweithiau nac am unrhyw ganlyniadau o ddilyn y wybodaeth hon. Darperir yr holl wybodaeth ar y wefan hon 'fel y mae' heb unrhyw warant fod y wybodaeth yn gyflawn, yn gywir, yn oesol neu yn ddibynnol ar ddefnydd y wybodaeth ac heb unrhyw warant o unrhyw fath. 

 

6. YMWRTHODIAD

Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw benderfyniad a wneir neu weithred sy'n ddibynnol ar y wybodaeth a ddarparwyd gan y wefan hon nac am unrhyw anhmawster pellach bod yn uniongyrchol, anuniongyrchol, ddamweiniol, ôl-ddilynol, unigryw na chosbol. arbennig, Ni fyddwn yn derbyn cyfrifoldeb, nac yn atebol am effaith feirysau a all effeithio ar offer cyfrifiadurol neu eiddo arall ar sail eich defnydd chi o'n gwefan ni. Ymhellach, ni fyddwn yn derbyn cyfrifoldeb, nac yn derbyn unrhyw gostau o gwbwl yn sgil mynediad trydydd parti i'n gwefan ni heb ganiatâd, na chwaith unrhyw gyfrineiriau, data na gwybodaeth. 

7. POLISI PREIFATRWYDD

Gallwn ofyn am wybodaeth bersonol i alluogi'r defnyddiwr i dderbyn neu gael mynediad I wybodaeth benodol neu rannau penodol o'r wefan. Am wybodaeth bellach, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd. 

 

8. ARDALOEDD DIOGEL/WEDI EU HAMDDIFFYN GAN GYFRINAIR 

Cyfyngir mynediad i ardaloedd diogel a defnydd o gyfrieiriau eu cyfyngu i ddefnyddwyr cydnabyddedig yn unig. Gallwn ddileu neu ohirio mynediad unrhyw ddefnyddiwr cydnabyddedig i'n gwefan.