117304376_734000130503133_81531005790586

Polisi Preifatrwydd

Mae Datblybiadau Moelfre Developments Cyf  (“Y Cwmni”, "Ni") yn gwmni sydd wedi'i leoli yn Llechwedd, Capel Iwan, Castellnewydd  Emlyn SA38 9NW. Mae'r datganiad hwn yn egluro ein polisi a'n dulliau gweithredu o safbwynt prosesu Gwybodaeth Bersonol ar ein GWefan, gyda'r URL www.moelfrehomes.co.uk ("y Safle/oedd"). Ein prif weithgare3dd yw darparu gwasanaeth adeiladu proffeisynol (er nad yn gyfyngedig i hyn). Mae ein polisi'n ymwneud â Ni a'r Safle. 

Ystyr "Gwybodaeth Bersonol" yw gwybodaeth sy'n ymwneud ag unigolyn byw y gellir ei adnabod drwy'r wybodaeth honno a gwybodaeth bellach sy'n cael ei gadw gennym Ni.

Ein polisi yw cymjryd y came angenrheidiol I sicrhau fod unrhyw Wybodaeth Bersonol sy'n cael ei gadw gennym Ni yn cael ei brosesu'n deg ac yn gyfreithlon. Fe fyddwn yn cymryd y cam priodol I weIthredu'r polisi hwn. Mae'n ofynnol i'n gweithwyr cyflogedig a phroseswyr data sy'n yawned ag unrhyw Wybodaeth Bersonol barchu cyfrinachedd Eich Gwybodaeth Bersonol Chi. .  

Ein polisi yw sicrhau cydymffurfiaeth ag unrhyw ofyniad statudol, yn cynnwys yr with Egwyddor Diogelu Data a gynhwyswir yn Neddf Diogelu Data 1998 ("y Ddeddf"), ac I fonitro Ein gweithdrefnau mewnol yn achlysurol i sicrhau cydymffurfiaeth. 

Gallwch gael mynediad i'r Safle a gweld y Safle heb ddatgelu Gwybodaeth Bersonol. 

Mae'n bosib y byddwn yn casglu Gwybodaeth Bersonol a gyflwynwyd gennych chi ar ein Safle. Defnyddir y wybodaeth gennym Ni I ddarparu gwybodaeth yn ymwneud â'ch ymholiad  neu gynnig amcanbris am rywbeth y gofynnwyd admano. O gasglu'r fath wybodaeth ychwanegol, rydym Ni'n egluro'n glir beth yw natur y wybodaeth a'r diben y caiff ei ddefnyddio ar ei gyfer. 

O edrych ar y Safle, fe allwn Ni storio ychydig wybodaeth ar Eich cyfrifiadur.  Ar ffurf ffeil cwcis neu feddalwedd tracio arall fydd hwn (y cyfeirir ato yma fel "Cwcis"), a all Ein helpu I deilwra'r Safle I wed i'ch diddordebau a'ch blaenoriaethau. Defnyddir y cwcisi storio cyfeiriad IP Eich peiriant ac ni fydd yn cynnwys unrhyw ddata personol amdanoch Chi. Caiff bob "cwci" eu dileu o'r Safle ar Eich cyfrifiadur wrth I chi logo allan o'r Safle acrid ydynt yn cael eu storio mewn urnhyw ffordd wedi hynny. Gall eich Porwr Gwe ganiatáu I chi ddileu'r "Cwcis", blocio pob "Cwci" neu dderbyn Rhybudd cyn sotrio "Cwcis". Cyfeiriwch at ganllawiau eich porwr mewn Urhai ach-Sion, heblaw fod y "Cwcis" yn cael eu derbyn, efallai na fydd modd i chi gael mynediad i bob rhan o'r Safle. .

Gall gwybodaeth bersonol gael ei drosglwyddo I wledydd y tu hwnt i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd er mwyn cyflawni Gwasanaethau. Drwy ddefnyddio'r Gwasanaethau rydych Chi'n cytuno i'r fath drosglwyddiad. Ymhellach, o gyflwyno Gwybodaeth Bersonol I rannau cyhoeddus o'r Safle, bydd y wybodaeth yma ar gael i unigolion y tu hwnt i'r Ardal Economaidd Ewropeqaidd, sydd efallai heb ddeddfau diogelu data mor gyflawn â'r rhai sy'n bodoli o fewn yr AEE.  

Mae'n bosib y byddwn yn datgelu Gwybodaeth Bersonol am ymwelwyr i'r Safle i is-gwmnïau i'r dibenion canlynol  o gyflenwi'r ymholiad a gyflwynwyd gennych Chi drwy gyfrwng Ein Safle. Byddwn yn monitro cydymffurfiaeth â darpariaethau'r Ddeddf o safbwynt defnydd trydydd parti o Wybodaeth Bersonol sy'n cael ei gadw gennym Ni. 

Weithiau byddwn yn defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol i anfon gwybodaeth i Chi dros y ffôn, facs, e-bost neu drwy'r post am ein cwmni a gwybodaeth bellach allai fod o ddiddordeb i chi. Os nad ydych yn awyddus i dderbyn y fath wybodaeth, cysylltwch â Ni. 

Gall y Safle gynnwys dolenni i wefannau eraill sydd ddim yn berchen i Ni. Nid Ni sy'n gyfrifol am gynnwys y fath wefannau na'u polisîau preifatrwydd nac am y Wybodaeth Bersonol y gall y fath wefannau eu casglu a'u gosod ar Eich cyfrifiadaur. 

Gallwch ganfod pa Wybodaeth Bersonol rydyn ni'n ei gadw amdanoch Chi drwy ysgrifennu atom yn Datblygiadau Moelfre Developments Cyf, Llechwedd, Capel Iwan, Castellnewydd Emlyn, SA38 9NW. Rhaid i'ch cause gynnwys siec o £10.00. Byddwn yn cydnabod eich cais o fewn 10 diwrnod gwaith. Os nad oes modd I ni ddatgelu Eich Gwybodaeth Bersonol, byddwn Ni yn cynnig rhesymau dros wrthod.

Os yw'r Wybodaeth Bersonol sydd gennym Ni amdanoch Chi yn anghywir neu angen ei ddiweddaru, neu os ydych Chi'n dymuno i Ni ddileu unrhyw Wybodaeth Bersonol, cysylltwch â ni yn Datblygiadau Moelfre Developments Cyf,, Llechwedd, Capel Iwan, Castellnewydd Emlyn, SA38 9NW. (Rhif ffôn 01559371589). Efallai y byddwn yn gofyn I chi ddarparu gwybodaeth bellach ac adnabyddiaeth er mwyn ein helpu i gyflawni'r cais. Ystyriwn ein cronfeydd data o wybodaeth am gwsmer/cleient (sy'n cynnwys Eich Gwybodaeth Bersonol) fel asedau gwerthfawr o fewn y cwmni. Ni fyddwn yn gwerthu nac yn trosglwyddo'r fath gronfeydd ata I unrhyw drydydd parti. O ddefnyddio'r Gwasanaethau, rydych Chi'n cytuno i'r fath ddefnydd o'ch Gwybodaeth Bersonol.