house.jpg

Cwcis

Cartrefi Moelfre Homes Ltd

Diweddarwyd y polisi cwcis hwn ddiwethaf ar 18 Ionawr 2021.

1.0 AMDANOM NI A'N POLISI CWCIS 

Eiddo Cartrefi Moelfre Homes Cyf ("Moelfre", "ni") yw'r wefan ("safle") hon. 

2.0 BETH YW CWCIS?

2.1 Ffeiliau testun bach yw'r rhain sy'n cael eu hanfon i borwr awe ac yn cynnwys gwybodaeth sy'n cael ei drosglwyddo ii galedwedd eich cyfrifiadur. Mae hyn yn caniatáu i'r wefan adnabod a thracio'r poorer gwe. Gall cwcis, ymysg pethau eraill, ganiatáu I wefan I adnabod dyfais bob tro y mae'n ymweld, cofio blaenoriaethau ac argymell cynnwys. Mae cwcis ar y cyfan yn adnabod y cyfrifiadur sy'n cael ei ddefnyddio yn hytrach na defnyddiwr unigol, ond gall rhai cwcis gynnwys gwybodaeth bersonol.

2.2 Defnyddiwn cwcis i wahaniaethu rhyngoch chi â defnyddwyr eraill ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu ni i ddarparu profiad personol wed'i deilwra ar eich cyfer wrth bori ac yn ein helpu i well ein gwefan. Drwy barhau i ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno i ddefnyddio cwcis. 

2.3 Mae cwcis gwahanol yn gwneud pethau gwahanol, ac mae rhai'n hanfodol i weithrediad gwefan, tra bod eraill ddim. Dyma'r gwahanol fathau o gwcis: 

 

2.3.1 Cwcis hollol hanfodol. Dyma'r cwcis angenrheidiol i weithredu'r safle. 

2.3.2 Cwcis ymarferoldeb. Defnyddir rhain i'ch adnabod chi pan fyddwch yn dychwelyd i'n safle ni, gan ein galluogi ni I bcrsonoli ein cynnwys ar eich cyfer chi a chofio eich dewisiadau. 

2.3.3 Cwcis tragedu. Mae'r cwcis yn cofnodi eich ymweliad â'n safle, y tudalennau yr ydych wedi ymweld â nhw a'r dolenni a ddilynwyd gennych. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth yma i sicrhau fod ein safle yn fwy perthnasol i'ch diddordebau chi. Mae'n bosib y byddwn yn rhannu'r wybodaeth yma (mewn ffurf di-enw) â thrydydd parti i'r diben hwn. 

2.3.4 Cwcis dadansoddol/perfformiad. Mae rhain yn caniatáu i ni gyfrif nifer yr ymwelwyr â'n safle a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas ein safle. Mae hyn yn ein helpu ni i wella'r modd mae'r safle'n gweithio, er enghraifft, drwy sicrhau fod defnyddwyr yn gallu dod o hyd i'r hyn y. maent yn chwilio amdano. 

2.4 O ystyried y wybodaeth personol a gesglir gan ein cwcis, bydd ein Polisi Preifatrwydd yn berthnasol o safbwynt prosesu gwybodaeth bersonol. 

3.0 BETH YW CWCIS TRYDYDD PARTI?


Mae ambell Drydydd Parti, megis darparwyr gwasanaethau allanol fel dadansoddwyr traffig gwe, hefyd yn defnyddio cwcis. Ceir tudalennau penodol a nodweddion ar ein gwefan sy'n cynnig modd I drydydd parti ychwanegu cwcis pellach, y cyfeirir atynt fel 'cwcis trydydd person'. Gosodir y cwcis yma gan y trydydd parti perthnasol a does gyda ni ddim rheolaeth dros y fath gwcis ar wahân i ganiatáu iddynt gael eu gweithredu.

4.0 OES MODD GWRTHOD NEU OPTIO ALLAN O'R CWCIS?

4.1 Mae'r mwyafrif o borwyr yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer gallwch newid gosodiadau eich porwr i gyfyngu ar neu rwystro cwcis. Heblaw eich bod wedi addasu gosodiadau eich porwr i wrthod cwcis, bydd ein system yn gweithredu cwcis cyn gynted ag y byddwch yn ymweld â'n gwefan. 

4.2 O ganiatáu i'ch porwr i dderbyn cwcis, dylid nodi y gall olygu na fydd rhai nodweddion neu adrannau o fewn y safle yn gweithio'n iawn ac na fydd rhai gwasasnaethau penodol yn cael eu darparu i chi nac eraill sy'n defnyddio eich cyfrifiadur.  

4.3 Gallwch ddysgu mwy am sut i reoli cwcis, yn cynnwys optio allan o rai cwcis trydydd parti ar:  https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options/. Gellir dod o hyd i wybodaeth gyffredinol bellach ar: http://www.allaboutcookies.org/.

5.0 NEWID Y POLISI HWN 


Mae'n bosib y byddwn yn diweddaru'r polisi hwn yn achlysurol. Gwiriwch hynny pryd bynnag y byddwch yn ymweld â'n safle er mwyn gweld os oes urnhyw newidiadau wedi'u gwneud. O ddiweddaru ein Polisi Cwcis byddwn hefyd yn diweddaru'r dyddiad ar frig y dudalen hon. 

 

6.0 CYSYLLTU Â NI

Cofiwch gysylltu â ni ynglŷn ag unrhyw fater yn ymwneud â'r polisi preifatrwydd hwn. Gellir naill ai e-bostio unrhyw gwestiynau, sylwadau a cheisiadau'n ymwneud â'r polisi preifatrwydd at sales@moelfrehomes.co.uk neu gysylltu drwy'r post â'n Swyddog Diogelu Data, Cartrefi Moelfre Homes, Capel Iwan, Castellnewydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin, SA39 9NW